ÓVODAI FELVÉTEL SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI REND PDF formátumban

Az óvodai beiratkozásra meghatározott idő PDF formátumban

1. AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA:

Hétfőtől, péntekig ötnapos munkarendben üzemel, naponta 6.00 – 18.00 között.
6.00 – 7.00 ügyeleti időszak: gyülekezés az ügyeletes csoportban
(minden év elején tájékoztatjuk a szülőket,
hogy melyik csoport az ügyeletes.)

7.00 – 17.00 minden gyermek a saját csoportjában tartózkodik

7.00 – 18.00 ügyeleti időszak: az ügyeletes pedagógus, az udvaron a kijárat közelében lévő udvar részen, az épületben pedig a tornateremben tartózkodik a gyerekekkel.

Különös közzétételi lista

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezése alapján az alábbi adatokat

tesszük közzé

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁNKBAN

2023/24. NEVELÉSI ÉVRE

 

Az intézmény fenntartója:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

www.ujpest.hu

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

www.ujpest.hu

 

Az intézmény hivatalos neve:

Újpesti Virág Óvoda

Székhelye:

1041 Budapest, Virág u. 30.

OM azonosító:

034310

Pontos címe, telefon, elektronikus levélcím:

1041 Budapest, Virág u. 30.

06/1 369 3020

viragovi@viragovi.hu

Honlapja:

www.viragovoda.hu

 

Intézményvezető neve, címe elérhetősége:

Palatinus Antalné

1041 Budapest, Virág u. 30.

06/1 369 3020

viragovi@viragovi.hu

Intézményvezető-helyettes neve, címe, elérhetősége:

Polgár Csilla

1041 Budapest, Virág u. 30.

06/1 369 3020

viragovi@viragovi.hu

 

Felvehető maximális gyereklétszám:

200 fő

Csoportok maximális létszáma:

25 fő

Jelenleg egy csoport működése szünetel.

(Csoportlétszám túllépéshez – az érintett csoport szüleinek a beleegyezése után – a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a jóváhagyása szükséges, maximum 10% erejéig.)

 

 

Az intézmény nyitva tartása:

Az óvoda hétfőtől péntekig, 5 napos munkarendben működik, 600 és 1800 óra között tart nyitva.

Reggeli óvodapedagógusi ügyeletet – a szülői igényeknek megfelelően – 600 – 700 óra között biztosítunk.

Délután 1700 és 1800 óra között van ügyelet.

 

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkciószám:

Kormányzati funkció megnevezése:

091 110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091 120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091 140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096 015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096 025

Munkahelyi étkeztetés intézményben

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű, a többi gyermekkel integráltan együtt nevelhető gyermekek ellátása a következő fogyatékossággal rendelkező gyermekekre terjed ki:

·         nagyothalló

·         gyengénlátó

·         enyhe értelmi fogyatékos

·         beszédfogyatékos

·         autizmus spektrum zavarral küzdő

·         egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő

 

Az óvodai felvétel rendje: (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről)

8. § (1) *  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az igazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

49.§ (2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az igazgató, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodai előjegyzések ideje:

Az óvodai előjegyzések időpontját a törvény által meghatározottak szerint április 20. – május 20. közötti időpontban a fenntartó határozza meg, amelyről köteles tájékoztatni a kerületi lakosokat (honlap, plakát, közösségi média, stb.), illetve az intézményeket.

Óvodánk felvételi körzete:

Közterület:

Páratlan oldal:

Páros oldal:

Anonymus utca u.

11 – 13

4 – 8

Árpád út

95 - 107

-

Chinoin u.

1 – 11

2 – 22

Erzsébet u.

1 – 47/A

2 – 12

Lebstück M. u.

1 – 7

-

Munkásotthon u.

31 – 43

50 – 62

Nap u.

 

végig

Nyár u.

41 – 71

8 – 12

Pozsonyi u.

1 – 5

-

Széchenyi tér

1 – 3

2

Tél u.

9 – 15

30 – 54

Virág u.

19 – 31  

18 – 50/A

Az intézményben fizetendő térítési díjak:

Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.

Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett külön szolgáltatásokért.

 

Az étkezés befizetés rendje:

·      Étkezés befizetés/megrendelés mindig a tárgyhót követő hónapra, a hirdetőtáblán jelzett időben esedékes.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen (100 % normatív kedvezmény) kerül biztosításra:

·         a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

·         a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos

·         a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

·         a gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

·         a gyermeknevelésbe - vételét rendelte el a gyámhatóság,

·         a gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át.   Ez 2023. évben: 200.564,-ft.

A nevelési év rendje:

A nevelési év rendjét a mindenkori illetékességgel bíró minisztérium kormányrendeletben határozza meg. Ehhez igazítjuk a nevelési év rendjét is az alábbiak szerint:

·         A nevelési év szeptember 01. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. Ezen belül az intenzív fejlesztési szakasz, szorgalmi időszak szeptember 01. – május 31. közötti időszak.

·         Az óvoda, jelentős létszámcsökkenés esetén ((iskolai őszi-, téli és tavaszi szünet, nyári időszak) csoport-, illetve óvodák közötti összevonással működik.

·         Az intézmény – fenntartói döntés alapján – a nyári időszakban 5 hétig zárva tart. Erről az érintett év február 15. napjáig a szülőket – a szokásos módon – tájékoztatjuk. Ezen időszakban történik meg az óvoda tisztasági festése, felújítási munkálatok, stb. A nyári zárás alatt szerdai napokon 900 – 1200 óra között ügyeletet tartunk.

·         Karácsony és Újév közötti időszakban a fenntartó által megszabott rend szerint a kerület egyes régióiban csak 1 óvoda tart ügyeletet.

·         Az intézmény a nevelési év során 5 munkanapot használhat fel nevelés nélküli munkanapként. a nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontját a munkatervben rögzítjük, erről a szülőket a zárást megelőző – legalább – 7 nappal korábban tájékoztatjuk, a gyermekek számára ügyeletet biztosítunk.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

-          Virágom Világom Pedagógiai Program

-          Szervezeti és Működési Szabályzat

-          Éves Munkaterv

Ezek a dokumentumok nyilvánosak, megtekinthetők az óvoda honlapján, illetve az intézményvezetőnél.

Az pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma, iskolai végzettsége, szakvizsgája:

Beosztás:

Iskolai végzettség:

Szakvizsga:

Fő:

Intézményvezető

főiskola

vezető óvodapedagógus

1 fő

Intézményvezető-helyettes

főiskola

gyógy-testnevelő óvodapedagógus

1 fő

Óvodapedagógus

főiskola

fejlesztőpedagógus

2 fő

Óvodapedagógus

főiskola

vezető óvodapedagógus

1 fő

Óvodapedagógus

főiskola

 

9 fő

Fejlesztőpedagógus

főiskola

fejlesztőpedagógus

1 fő

Logopédus

egyetem

gyógypedagógus, logopédus

1 fő

Az pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma, iskolai végzettsége, szakvizsgája:

Képesítés:

Pedagógiai asszisztens:

Óvodatitkár:

Dajka:

Alapfokú

 

 

7

Középfokú

3 fő

1 fő

1

Főiskolai

 

 

 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak:

Képesítés:

Gondnok:

Konyhai dolgozó:

Alapfokú

 

2 fő

Középfokú

1 fő

 

Főiskolai

 

 

Óvodai csoportok száma, korcsoporti megoszlása, csoportlétszámok:

A csoport neve:

Korosztály:

Létszám:

1 - Tulipán

Szünetelő csoport

2 – Búzavirág

5 – 6(7) évesek

19 fő

3 – Nefelejcs 

3 – 4 évesek

20 fő

4 – Margaréta

3 – 4 évesek

19 fő

6 – Százszorszép

3 évesek

21 fő

7 – Rózsa

4 – 5 évesek

20 fő

9 – Ibolya

5 – 6(7) évesek

20 fő

10 – Hóvirág

4 – 5 évesek

21 fő