Különös közzétételi lista

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján az alábbi adatokat tesszük közzé

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁNKBAN

2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE

Az intézmény fenntartója:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

www.ujpest.hu

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

www.ujpest.hu

 

Az intézmény hivatalos neve:

Virág Óvoda

Székhelye:

1041 Budapest, Virág u. 30.

Pontos címe, telefon/fax, elektronikus levélcím:

1041 Budapest, Virág u. 30.

06/1 369 30 20,

viragovi@viragovi.hu

Honlapja:

www.viragovoda.hu

 

Intézményvezető neve, címe, elérhetősége:

Palatinus Antalné

Virág Óvoda 1041 Budapest, Virág u. 30.

06/1 369 30 20

viragovi@viragovi.hu

Intézményvezető-helyettes neve, címe, elérhetősége:

Nagyné Szele Ágnes

Virág Óvoda 1041 Budapest, Virág u. 30.

06/1 369 30 20

viragovi@viragovi.hu

 

Felvehető maximális gyermeklétszám:

200 fő

Csoportok maximális létszáma:

25 fő

(Csoportlétszám túllépéshez a szülői beleegyezés után Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének engedélye szükséges, maximum 10% erejéig.)

Az intézmény nyitva-tartása:

Az óvoda hétfőtől péntekig, 5 napos munkarendben működik és 600 és 1800 óra között tart nyitva.

Reggeli óvónői ügyeletet a szülői igényeknek megfelelően 600 és 700 óra között biztosítunk.

Délután 1700 és 1800 óra között van ügyelet.

 

Az intézmény alaptevékenysége:

v  Óvodai nevelés ellátás

v  SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása az alábbi fogyatékosságok esetén:

o   érzékszervi fogyatékos,

o   értelmi, vagy beszédfogyatékos,

o   autizmus spektrum zavar,

o   egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)

v  Óvodai intézményi étkeztetés,

v  Munkahelyi étkeztetés,

v  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

 

Az óvodai felvétel rendje:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt.8. § (1))

Az óvodai felvétel rendje (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A szabad óvodaválasztás akkor érvényesül, ha az óvoda betartotta a kötelező felvételi eljárási rendet és e mellett rendelkezik még szabad férőhellyel.

 

Döntés az óvodai felvételről:

•          A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja. (EMMI rendelet 83.§ (4) bekezdés)

•          A nevelési oktatási intézmény a gyerekekkel a tanulókkal kapcsolatos döntéseit-jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a ….., szülővel.(Nkt.37.§)

•          Az elutasított gyermeknek „értesítés” formájában férőhelyet kínálhat fel egy másik, szabad férőhellyel rendelkező óvoda, melyet az elutasító határozattal egyidejűleg vehet át a szülő.

•          Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be – a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Jegyzőjének címezve – az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§ (3) bekezdés b) pont)

•          A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38.§ (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Óvodánk felvételi körzete:

Anonymus u.:              páratlan oldal: 11 - 31           páros oldal: 4-8

Chinoin u.:                  páratlan oldal: 1 - 11             páros oldal: 2 - 22

Erzsébet u.:                 páratlan oldal: 1 - 45             páros oldal: 2 - 12

Lebstück Mária u.:     páratlan oldal 1 - 7   

Munkásotthon u.:       páratlan oldal: 31 - 43          

Nap u.: páros oldal:     végig  

Nyár u.:                       páratlan oldal: 41 - 71           páros oldal: 8 - 12

Pozsonyi u.:                 páratlan oldal: 1 - 5  

Széchenyi tér:             páratlan oldal: 1 - 3               páros oldal: 2

Tél u.:                          páratlan oldal: 9 - 15             páros oldal: 30  -  50

Virág u.:                      páros oldal 28 - 46    

A beiratkozás ideje:

Az óvodai előjegyzések időpontját a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (Fenntartó) határozza meg, rendszerint május első hete. Erről az érintett szülőket az óvodában kifüggesztett plakátokon, illetve a honlapunkon közzé tett tájékoztatóban értesítjük.

A nevelési év folyamán – a szabad férőhelyek függvényében – folyamatos az óvodai felvétel.

 

Az intézményben fizetendő térítési díjak:

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az óvoda étkezési térítési díjak megfizetése alól az alábbi esetekben kapnak felmentést a családok:

o          a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

o          a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos

o          a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

o          a gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

o          a gyermek nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság,

o          a gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át. (Ez 2020. évben 139.185,- Ft)

 

A nevelési év rendje:

•          A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart.  Az intenzív fejlesztési szakasz minden év szeptember 1.-től, a következő év május 31.-ig tart.

•          Az óvoda, jelentős létszámcsökkenés esetén (iskolai őszi-, téli- és tavaszi szünet, nyári élet) csoport, illetve óvodák közötti összevonással üzemel.

•          Az óvoda nyári zárása (5 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, melynek időpontjáról minden év február 15-ig a szülőket értesítjük a csoportok faliújságján valamint a bejárati faliújságon, illetve az óvoda honlapján.

A nyári zárás ideje alatt szerdai napokon 9 -12 óra között ügyeletet tartunk az óvodában.

A zárva tartás ideje alatt, a szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt óvodában helyezzük el.

A téli időszakban – Karácsony és Újév között – a fenntartó által megszabott rend szerint a kerület egyes régióiban 1 óvoda tart ügyeletet.

•          Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai napként, amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. A nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontját a munkatervben határozzuk meg, melyről a szülőket a zárást megelőzően 7 nappal korábban tájékoztatni kell.

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

- Házirend

- Pedagógiai Program

- SZMSZ

- Éves Munkaterv

Ezek a dokumentumok megtekinthetők az intézményvezetőnél.

A házirend az óvoda folyosóján ki van függesztve, illetve valamennyi dokumentum közzétéve az intézmény honlapján.

 

Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Beosztás:

Iskolai végzettség:

Szakvizsga:

Fő:

Intézményvezető

Főiskola

Vezető óvodapedagógus

1 fő

Intézményvezető-helyettes

Főiskola

Vezető óvodapedagógus

1 fő

Óvodapedagógus  - gyakornok

Főiskola/egyetem

 

1 fő

(2020. november 01-től lesz jogviszonya)

Óvodapedagógus (Ped. I. besorolás)

Főiskola/egyetem

 

9 fő

Óvodapedagógus Ped. II. besorolás

Főiskola

 

1 fő

felmentési idejét tölti

Óvodapedagógus Ped. II. besorolás

Főiskola

Fejlesztő pedagógus

3 fő

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma, iskolai végzettsége és szakvégzettsége:

Képesítés

Dajka

Ped. assz.

Óvodatitkár

Alapfokú

5 fő

 

 

Középfokú

3 fő

3 fő

1 fő

 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak:

Képesítés

Gondnok

Konyhai kis.

Alapfokú

 

2 fő

Középfokú

1 fő

 

 

Óvodai csoportok száma, korcsoporti megoszlása és csoportlétszámok:

Csoport neve:

Korosztály:

Csoport létszám:

1- Tulipán

5 – 6(7) évesek

14 fő

2- Búzavirág

 3 évesek

20 fő

3- Nefelejcs

3 – 4 évesek

20 fő

4- Margaréta

4 – 5 évesek

22 fő

6- Százszorszép

 3 – 4 évesek

23 fő

7- Rózsa

4 – 5 évesek

22 fő

9- Ibolya

5 – 6 évesek

20 fő

10- Hóvirág

5 – 6(7) évesek

20 fő